Pravidla o nákladech rozhodčího řízení
Společnosti pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o.
účinná od 1.1.1999 do 31.12.2005

Obsah:
§ 1 Obecná ustanovení
§ 2 Náklady rozhodčího řízení
§ 3 Výše a placení poplatků za rozhodčí řízení
§ 4 Urychlené řízení
§ 5 Poplatek při vzájemném návrhu (protižalobě) nebo při námitce započtení
§ 6 Snížení poplatku
§ 7 Paušální částka na náklady Společnosti
§ 8 Zvláštní náklady vznikající Společnosti
§ 9 Výlohy stran
§ 10 Náhrada nákladů rozhodčího řízení
§ 11 Účinnost a intertemporální ustanovení

 

§ 1 Obecná ustanovení

Tato pravidla vydaná Společností pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. (dále jen "Společnost"), upravují náklady vznikající při rozhodčím řízení zajišťovaného Společností, včetně jejich úhrady a odměňování rozhodců.

Obsah

§ 2 Náklady rozhodčího řízení

(1) Náklady rozhodčího řízení tvoří:

a)poplatky za rozhodčí řízení podle §§ 3, 4 a 5

b)paušální částka na náklady Společnosti

c)zvláštní náklady vznikající Společnosti

d)vlastní výlohy stran

(2) Poplatky za rozhodčí řízení dle odst. 1 písm. a) tvoří odměnu rozhodců nebo odměnu jediného rozhodce. Je-li ustaven rozhodčí senát, připadne 40 % poplatku jeho předsedovi a 30 % ostatním členům senátu. Poplatek se vybírá za každý spor.

(3) Paušální částka na náklady dle odst. 1 písm. b) slouží ke krytí všeobecných nákladů Společnosti při zajišťování rozhodčího řízení, s výjimkou zvláštních nákladů uvedených v odst. 4. Z paušální částky se hradí např. cestovní a pobytové výlohy rozhodců, telekomunikační náklady, odměňování zaměstnanců Společnosti, administrativní výlohy s registrací, protokolováním a vyhotovováním rozhodčích nálezů a usnesení, pořizování fotokopií, nájemné, otop, elektrická energie apod. Paušální částka na náklady Společnosti se hradí též za každý spor s výjimkou vzájemné žaloby a námitky započtení.

(4) Zvláštní náklady vznikající Společnosti jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústních jednání mimo sídlo Společnosti, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného apod. Zvláštní náklady se hradí ve výši skutečně vzniklé.

(5) Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany účelně vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů v rozhodčím řízení (cestovné, honoráře právních zástupců, apod.).

Obsah

§ 3 Výše a placení poplatků za rozhodčí řízení

(1) Za projednání sporů rozhodci vedenými v seznamu rozhodců Společnosti se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemného návrhu (protižaloby), popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. 3 Řádu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

(2) Poplatek se stanoví ve výši 2 % z hodnoty sporu v Kč, nejméně však 7.000,-- Kč, nejvýše 700.000,-- Kč.

(3) Poplatek se platí v Kč a pokládá se za zaplacený v okamžiku, kdy došel Společnosti nebo na její bankovní účet.

Obsah

§ 4 Urychlené řízení

(1) Na základě písemné žádosti žalující strany předložené Společnosti se koná urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 1 měsíce od zaplacení poplatku za rozhodčí řízení zvýšeného o 50%.

(2) Zvýšený poplatek hradí strana žalující a nevybírá se za protižalobu nebo námitku započtení.

(3) V případě, že rozhodčí nález není vydán ve lhůtě uvedené v odst. 1 nebo v prodloužené lhůtě určené žalující stranou, zvýšený poplatek Společnost vrátí.

Obsah

§ 5 Poplatek při vzájemném návrhu (protižalobě)
nebo při námitce započtení

(1) Pro vzájemný návrh (protižalobu) platí stejná ustanovení o poplatku jako pro hlavní žalobu.

(2) Obdobná ustanovení jako pro hlavní žalobu platí i pro uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. 3 Řádu. Žalovaná strana, která uplatňuje v řízení námitku započtení dle citovaného ustanovení Řádu, je povinna uhradit z hodnoty nároku započteného poplatek ve výši uvedené v § 3 odst. 2 Pravidel. Pokud tento poplatek nezaplatí, o nároku namítnutém k započtení se nejedná. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, k námitce započtení se nepřihlíží.

Obsah

§ 6 Snížení poplatku

(1) Poplatek za rozhodčí řízení se snižuje o 50 %, jestliže spor rozhoduje jediný rozhodce. Přeplatek se na žádost vrátí účastníku, který jej zaplatil.

(2) Poplatek za dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu se snižuje o 50 % a každá ze stran hradí jednu polovinu.

Obsah

§ 7 Paušální částka na náklady Společnosti

(1) Žalující strana je vedle poplatků za rozhodčí řízení povinna uhradit Společnosti při podání žaloby paušální částku na krytí všeobecných nákladů. Paušální částka se hradí stejně jako poplatek za rozhodčí řízení a její neuhrazení má stejné účinky.

(2) Paušální částka se stanoví ve výši 1 % z hodnoty sporu v Kč, nejméně však 3.000,-- Kč, nejvýše 300.000,-- Kč.

(3) Paušální částka se nehradí za podání vzájemného návrhu (protižaloby) ani při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. 3 Řádu.

(4) Paušální částka za dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu se snižuje o 50 % a každá ze stran hradí jednu polovinu.

Obsah

§ 8 Zvláštní náklady vznikající Společnosti

(1) Na krytí zvláštních nákladů vznikajících Společnosti při projednání konkrétního sporu ve smyslu § 2 odst. 4 Pravidel jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodčím senátem nebo rozhodcem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena se neprovedou.

(2) Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle odst. 1 nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. strana, která dala podnět k těmto nákladům či v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinny na výzvu rozhodčího senátu nebo rozhodce poskytnout, a to i opakovaně, další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta odst. 1.

(3) Zvláštní náklady vznikající Společnosti službami tlumočníka nebo překladatele do jiného nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese strana, na jejíž žádost, popř. v jejímž zájmu je tato služba poskytnuta.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se použijí přiměřeně i na dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu.

Obsah

§ 9 Výlohy stran

Každá strana si sama hradí výlohy, které jí vznikly v souvislosti s ochranou svých zájmů v rozhodčím řízení.

Obsah

§ 10 Náhrada nákladů rozhodčího řízení

(1) V rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení bude zpravidla rozhodnuto o náhradě nákladů rozhodčího řízení straně, která byla ve sporu úspěšná. Za úspěšnou stranu se považuje i žalobce, který vzal žalobu zpět pro chování žalovaného, nebo žalovaný v případě bezdůvodného zpětvzetí žaloby žalobcem.

(2) Jako výjimku z ustanovení odst. 1 může rozhodčí senát nebo rozhodce uložit jedné straně, aby druhé straně nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany. Takovými úkony se rozumějí úkony způsobivší druhé straně zbytečné náklady na opatření v řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného protahování řízení.

(3) Za zvláštní náklady vzniklé Společnosti, které nejsou kryty zálohou poskytnutou dle § 7 odst. 1 a 2 Pravidel, odpovídá vůči Společnosti i strana, které byla přisouzena náhrada nákladů vůči odpůrci.

Obsah

§ 11 Účinnost a intertemporální ustanovení

(1) Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

(2) Placení poplatků za rozhodčí řízení a paušální částka na náklady Společnosti se hradí dle pravidel účinných ke dni podání žaloby.

Obsah

Nahoru