Pravidla o nákladech rozhodčího řízení
Společnosti pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o.
účinná od 1.1.2006

Obsah:
§ 1 Obecná ustanovení
§ 2 Náklady rozhodčího řízení
§ 3 Výše a placení poplatků za rozhodčí řízení při rozhodování senátem
§ 4 Poplatek při vzájemném návrhu (protižalobě)
§ 5 Poplatek při rozhodování jediným rozhodcem
§ 6 Poplatek za smírčí řízení
§ 7 Paušální částka na náklady Společnosti
§ 8 Zvláštní náklady vznikající Společnosti
§ 9 Výlohy stran
§ 10 Náhrada nákladů rozhodčího řízení
§ 11 Zpětvzetí žaloby
§ 12 Daň z přidané hodnoty
§ 13 Účinnost a intertemporální ustanovení

 

§ 1 Obecná ustanovení

Tato pravidla vydaná Společností pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. (dále jen "Společnost"), upravují náklady vznikající při rozhodčím řízení zajišťovaného Společností, včetně jejich úhrady a odměňování rozhodců.

Obsah

§ 2 Náklady rozhodčího řízení

(1) Náklady rozhodčího řízení tvoří:

a)poplatky za rozhodčí řízení podle §§ 3, 4, 5 a 6.

b)paušální částka na náklady Společnosti

c)zvláštní náklady vznikající Společnosti

d)vlastní výlohy stran

(2) Poplatky za rozhodčí řízení dle odst. 1 písm. a) tvoří odměnu rozhodců nebo odměnu jediného rozhodce. Je-li ustaven rozhodčí senát, připadne 40 % poplatku jeho předsedovi a 30 % ostatním členům senátu. Poplatek se vybírá za každý spor.

(3) Paušální částka na náklady dle odst. 1 písm. b) slouží ke krytí všeobecných nákladů Společnosti při zajišťování rozhodčího řízení, s výjimkou zvláštních nákladů uvedených v odst. 4. Z paušální částky se hradí zejména telekomunikační náklady a poštovné, odměňování zaměstnanců Společnosti, administrativní výlohy s protokolováním, vyhotovováním a úschovou rozhodčích nálezů, usnesení a dalších listin, pořizování fotokopií, nájemné nájemné a související služby (koná-li se řízení v sídle společnosti), elektrická energie apod. Paušální částka na náklady Společnosti se hradí za každý spor s výjimkou vzájemné žaloby a námitky započtení.

(4) Zvláštní náklady vznikající Společnosti jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, vyplácením jízdného a nákladů ubytování rozhodců, konáním ústních jednání mimo sídlo Společnosti (nájemné a pod.), pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného apod. Zvláštní náklady se hradí ve výši skutečně vzniklé.

(5) Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany účelně vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů v rozhodčím řízení (cestovné, honoráře právních zástupců, apod.).

Obsah

§ 3 Výše a placení poplatků za rozhodčí řízení při rozhodování senátem

(1) Za projednání sporů rozhodci vedenými v seznamu rozhodců Společnosti se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemného návrhu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

(2) Je-li spor rozhodován senátem, poplatek se stanoví ve výši 2 % z hodnoty sporu v Kč, nejméně však 7.000,-- Kč, nejvýše 700.000,-- Kč.

(3) Poplatek se platí v Kč a pokládá se za zaplacený v okamžiku, kdy došel Společnosti nebo na její bankovní účet.

Obsah

§ 4 Poplatek při vzájemném návrhu (protižalobě)

Pro vzájemný návrh (protižalobu) platí stejná ustanovení o poplatku jako pro hlavní žalobu.

Obsah

§ 5 Poplatek při při rozhodování jediným rozhodcem

Je-li spor rozhodován jediným rozhodcem, poplatek se stanoví ve výši 2 % z hodnoty sporu v Kč, nejméně však 3.000,-- Kč, nejvýše 350.000,-- Kč.

Obsah

§ 6 Poplatek za smírčí řízení

Poplatek za dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu se snižuje o 50 % a každá ze stran hradí jednu polovinu.

Obsah

§ 7 Paušální částka na náklady Společnosti

(1) Žalující strana je vedle poplatků za rozhodčí řízení povinna uhradit Společnosti při podání žaloby paušální částku na krytí všeobecných nákladů. Paušální částka se hradí stejně jako poplatek za rozhodčí řízení a její neuhrazení má stejné účinky.

(2) Paušální částka se stanoví ve výši 1 % z hodnoty sporu v Kč, nejméně však 3.000,-- Kč je-li spor rozhodován senátem a 500,- Kč je-li spor rozhodován jediným rozhodcem, nejvýše 300.000,-- Kč.

(3) Paušální částka se nehradí za podání vzájemného návrhu (protižaloby).

(4) Paušální částka za dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu se snižuje o 50 % a každá ze stran hradí jednu polovinu.

Obsah

§ 8 Zvláštní náklady vznikající Společnosti

(1) Na krytí zvláštních nákladů ve smyslu § 2 odst. 4 Pravidel souvisejících bezprostředně se samotným zajištěním rozhodčího řízení (jízdné rozhodců, náklady na ubytování, nájemné za prostory mimo sídlo společnosti apod.) je žalobce povinen složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodčím senátem nebo rozhodcem, a to i opakovaně. Nebude-li tato záloha zaplacena ani v dodatečné přiměřené lhůtě, řízení bude zastaveno.

(2) Zvláštní náklady vznikající Společnosti v souvislosti s provedením úkonů souvisejících s důkazy navrhovanými jedním z účastníků nese ten z účastníků, který navrhnul provedení takového důkazu a tento účastník je povinen složit přiměřenou zálohu na jejich provedení, a to i opakovaně. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

(3) Zvláštní náklady vznikající Společnosti službami tlumočníka nebo překladatele do jiného nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese strana, na jejíž žádost, popř. v jejímž zájmu je tato služba poskytnuta; tento účastník je povinen složit přiměřenou zálohu na tyto služby. Dokud není stanovená záloha složena, uvedené služby nebudou zajištěny a provedeny.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se použijí přiměřeně i na dobrovolné smírčí řízení dle § 39 Řádu.

Obsah

§ 9 Výlohy stran

Každá strana si sama hradí výlohy, které jí vznikly v souvislosti s ochranou svých zájmů v rozhodčím řízení.

Obsah

§ 10 Náhrada nákladů rozhodčího řízení

(1) V rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení bude zpravidla rozhodnuto o náhradě nákladů rozhodčího řízení straně, která byla ve sporu úspěšná. Za úspěšnou stranu se považuje i žalobce, který vzal žalobu zpět pro chování žalovaného, nebo žalovaný v případě bezdůvodného zpětvzetí žaloby žalobcem.

(2) Jako výjimku z ustanovení odst. 1 může rozhodčí senát nebo rozhodce uložit jedné straně, aby druhé straně nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany. Takovými úkony se rozumějí úkony způsobivší druhé straně zbytečné náklady na opatření v řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného protahování řízení.

(3) Za zvláštní náklady vzniklé Společnosti, které nejsou kryty zálohou poskytnutou dle § 8 Pravidel, odpovídá vůči Společnosti i strana, které byla přisouzena náhrada nákladů vůči druhému účastníkovi.

Obsah

§ 11 Zpětvzetí žaloby

(1) V případě, že je žaloba vzata zpět před nařízením jednání, vrací se žalobci celá částka zaplacená na poplatek za rozhodčí řízení. Z paušální částky na náklady společnosti se vrací částka převyšující 500,- Kč. Částka zaplacená na zvláštní náklady se vrací v rozsahu, ve kterém nebyla použita ve smyslu těchto Pravidel.

(2) V případě, že je žaloba vzata zpět již po nařízení jednání, vrací se žalobci ½ částky zaplacené na poplatek za rozhodčí řízení. Paušální částka na náklady společnosti se nevrací. Částka zaplacená na zvláštní náklady se vrací v rozsahu, ve kterém nebyla použita ve smyslu těchto Pravidel.

(3) V případě zpětveztí žaloby po zahájení jednání se žalobci nevrací žádná částka na poplatek za rozhodčí řízení ani paušální částka na náklady společnosti. Částka zaplacená na zvláštní náklady se vrací v rozsahu, ve kterém nebyla použita ve smyslu těchto Pravidel.

Obsah

§ 12 Daň z přidané hodnoty

Všechny výše uvedené částky jsou vyčísleny bez DPH a budou navýšeny o DPH v zákonem stanovené výši.

Obsah

§ 13 Účinnost a intertemporální ustanovení

(1) Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

(2) Placení poplatků za rozhodčí řízení a paušální částka na náklady Společnosti se hradí dle pravidel účinných ke dni podání žaloby.

Obsah

Nahoru